2016 Winners

Pacific International Youth Music Society wishes to congratulate all winners and
runner-ups of the Gala Competition 2016:

Winner Runner-Up
Novice Zihan Sunny Chen Vivian Shu
Junior Chenjie (Jay Jay) Zhou Ian Qiu
Intermediate Xinyi Wang Thomas Li
Senior Carey Wang Elsie Lu
Diploma Angeni Wang Zabrina H. Ng
Winner Runner-Up
Age 6 to 8 Rachel Wei Emerson Zhibo Yu
Age 9 to 11 Hajun Chang Matthew Zi-En Li
Age 12 to 14 Andy Liang Leonard K Fang
Age 15 to 17 Arthur Wang Eric Xi Xin Liang
Winner of overall highest mark in Preliminary Round: Rachel Wei
Winner of the Pacific Youth Piano Festival Gala Trophy: Arthur Wang