Gala Results 2020

Winner Runner-up
Novice  Melody Zhu Si Yu Yao
Junior  Kevin Jian Cheng Liu Lufei Yang
Intermediate  Ewan Yu An Zong Owen Qiu
Senior  Alison Min Ching Wong Nathaniel Hou
Diploma  Fergus Wai Yin Kwan Yuxiang William Ji
Age 6 to 8 Ethan Yichun Wang Alexis Pan
Age 9 to 12 Owen Yisu Wang Aisha Hsu
Age 13 to 15 Jeslyn Zhu Cai Elsie Lu
Age 16 to 19 Carey Wang
Gala Winner of the Pacific Youth Piano Festival 2020 Jeslyn Zhu Cai