Gala Results 2021

Winner Runner-up
Novice  Selena Yuxuan Wang Isabelle He
Junior  Aaron Max Haoen Zheng Layla Deng
Intermediate  Elaine Pan Queena Bao
Senior  Nathaniel Hou Cindy Xindi Liang
Diploma  Owen Yisu Wang Darren Tsai
Age 6 to 8 Bentley Rayon Penn Joshua Wang
Age 9 to 12 Ryder Hsu Verity Leung
Age 13 to 15 William Yuxiang Ji Sarah Yang
Age 20 to 30 Sylvana Au Yang
Gala Trophy Winner of the Pacific Youth Piano Festival 2021 Owen Yisu Wang