2017 Winners

Pacific International Youth Music Society wishes to congratulate all winners and
runner-ups of the Gala Competition 2017:

Winner Runner-Up
Novice Colyn Feng Li Joshua Hong
Junior Verity T. S. Leung Chloe Luyi Sun
Intermediate Alvin Liang Daniel Clever Chen
Senior Darren Tsai
Diploma Michelle Jia Yun Xu Lin Kai Zhang
Winner Runner-Up
Age 6 to 8 Leon Xiang Qiuzi Nini Lu
Age 9 to 11 Paul Wang Matthew Zi-En Li
Age 12 to 14 Carey Wang Angela Hu
Age 15 to 17 Annie Yu Cao Sue Wang
Concerto Rachel Wei
Winner of overall highest mark in Preliminary Round: Annie Yu Cao
Winner of the Pacific Youth Piano Festival Gala Trophy: Rachel Wei